Universitat Rovira i Virgili

Grups d'investigació de la URV

Facultat de Química

Nutrigenòmica

Biodisponibilitat i farmacocinètica dels compostos fenòlics. Efectes dels compostos fenòlics en la obesitat i sindrome metabòlic, especialment en la resistència a la leptina, browning, adipogènesi, hipertensió i dislipidèmies. Interacció dels compostos fenòlics amb el ritme circadià i estacional.

Més informació

MoBioFood (Molecular Bioactiviy of Food)

Interacció de les estructures flavonoides amb el sistema enteroendocrino: efectes sobre l'homeòstasi de la glucos i el control de la injesta. Molècules bioactives que modulen la endotoxèmia metabòlica: integrida de la barrera intestinal i sensors immunes.

Més informació

Quimioinformàtica i Nutrició

Predicció de molècules naturals amb bioactivitat en la prevenció de la síndrome metabòlica. Desenvolupament d'eines quimioinformàtiques per predir la bioactivitat de lligands. Caracterització dels mecanismes moleculars utilitzats per les molècules naturals que prevenen la síndrome metabòlica.

Més informació

Pujar

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Nutrició, alimentació, creixement i salut mental

Estudi epidemiològic de l'estat nutricional i les malalties relacionades amb l'alimentació, especialment en l'obesitat, la diabetis, la síndrome metabòlica i les malalties cardiovasculars. Estudis d'intervenció controlats per conèixer l'efecte de la dieta o diferents nutrients sobre el metabolisme. Relació entre l'obesitat i les seves comorbiditats amb la inflamació. Estudis multicèntrics d'intervenció amb dieta mediterrània per avaluar el seu efecte sobre la malaltia cardiovascular en prevenció primària i sobre altres malalties cròniques (obesitat, diabetis ...) o marcadors intermedis, la inflamació sistèmica o els processos d'oxidació. Relació entre l'estat nutricional abans i durant la gestació, l'evolució de l'embaràs i la salut del nadó, especialment en aspectes de regulació genètica. Regulació genètica-nutricional de la homocisteinemia i conseqüències per a la salut.

Més informació

Pujar

NFOC-SALUD

Treballa en l'àmbit de la salut, l'estil de vida i les malalties, des d'una aproximació experimental, clínica i aplicada a la societat en l'entorn acadèmic i de promoció de la salut.

Més informació

Pujar

Nutrició i Salut Mental. Salut Pública

Epidemiologia de les malalties relacionades amb la nutrició i salut en poblacions. Estat nutricional durant l'embaràs i desenvolupament neuroconductual del nen. Programes d'intervenció comunitària en educació nutricional i salut.

Més informació

Pujar

Grup d'investigació en diabetis i alteracions metabòliques associades

Estudi de mecanismes implicats en les alteracions metabòliques que es donen durant la gestació, associades a un augment de resistència a la insulina i l'aparició d'alteracions del metabolisme hidrocarbonat. Estudi de manera retrospectiva de pacients afectes de Diabetis Gestacional durant la gestació i en el post-part, per identificar biomarcadors útils en l'aparició de complicacions metabòliques. Estudi de la repercussió fetal immediata ia llarg termini. Determinació del immunofenotip de les adMSC i la seva contribució als processos implicats en l'obesitat i la resistència a la insulina. Teixit adipós marró humà. Estudi de la regulació lipídica de les funcions cel·lulars i com la seva desregulació pot afectar la sensibilitat a la insulina en el teixit adipós. Plasticitat del teixit adipós. Bases moleculars de la resistència a la insulina, paper del glicogen en l'obesitat i estudis de proliferació i apoptosi en adipòcits humans. Inflamació en teixits metabòlics (incloent adipós, hepàtic, muscular), sistema cardiovascular, i la seva contribució a la resistència a la insulina i la disfunció metabòlica.

Més informació

Pujar

Unitat d'Investigació en Lípids i Arterioesclerosi (Urla)

Unitat de Medicina Vascular i del Metabolisme (UVASMET)

Els laboratoris d'investigació bàsica de la Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi (Urla) es dediquen des de 1985 a la investigació sobre el metabolisme lipídic, els mecanismes implicats en l'arteriosclerosi, les seves manifestacions clíniques (malalties cardiovasculars) i els seus factors de risc en general . La seva pertinença al CIBERDEM (ISCIII), a partir de 2008, fa que els aspectes associats a la diabetis tinguin un especial protagonisme. La seva missió és realitzar recerca bàsica en el camp de la biomedicina a un nivell d'excel·lència internacional per aconseguir millorar l'atenció dels pacients amb arteriosclerosi o en risc de desenvolupar-la.

Més informació

Pujar

Altres facultats o centres

SIPOMICS (Signal Processing for Omic Sciences) - Plataforma Metabolòmica

La investigació consisteix en el disseny i implementació d'algoritmes bioinformàtics de pre-processat de senyals i d'anàlisi multivariant d'utilitat en experiments en metabolòmica. Les dades s'obtenen d'espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear i/o d'espectrometria de masses. Les aplicacions es circumscriuen en l'àmbit de la biomedicina, la bioquímica, tecnologia d'aliments, etc.

Més informació

Pujar