Universitat Rovira i Virgili

Recerca

ESPECIALITATS

L'Especialitat en Recerca ofereix una orientació investigadora en nutrició bàsica, clínica i aplicada. Les competències que s'adquireixen amb aquest itinerari són:

Dins de l'especialitat en recerca els estudiants poden escollir cursar l'assignatura optativa denominada "Curs de formació per l'experimentació amb animals". Aquesta  assignatura té per objecte la formació del personal que realitzarà les següents funcions: a) Cura dels animals ; b) Eutanàsia dels animals c) Realització de procediments i d) Disseny dels projectes i procediments. Aquesta formació és específica per a l'espècie animal de rosegadors.

L'assignatura permet obtenir directament la capacitació per a la funció d) Disseny dels projectes i procediments. És important tenir en compte que per a l'obtenció de la capacitació de les altres funcions (a, Cuidador d'animals i/o b, Eutanàsia d'animals i/o de c, Realització de procediments), aquelles persones que superin l'assignatura han de realitzar addicionalment un període de Treball Sota Supervisió tal i com s'especifica en l'Ordre ministerial ECC/566/2015, de 20 de març en l'article 11 de la citada Ordre." Les hores de Treball Sota Supervisió són independents d'aquest curs.