Universitat Rovira i Virgili

Grups d'investigació de la UB

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Compostos bioactius dels aliments

Diverses línies d'investigació: Amines i poliamines bioactives dels aliments. Intolerància a la histamina per dèficit d'diamino-oxidasa (DAO). Ingredients i complements probiòtics i prebiòtics: Identificació i aplicabilitat de probiòtics amb capacitat per degradar la histamina. Potencial prebiòtic i antioxidant de les mares de llevats de fermentació. Caracterització nutricional, biofuncional i sensorial de productes amb efectes saludables potencials: Complements, ingredients, aliments i subproductes alimentaris amb fitosterols, isoflavones, melatonina, tocoferols, glutatió i fenols antioxidants, entre altres. I Fingerprinting d'aliments: identificació i validació de marcadors de seguretat, autenticitat, qualitat i efectes del processat: amines biògenes, furfural, lisina disponible, marcadors d'oxidació, marcadors quirals i profilling lipídic, entre d'altres.

Més informació

Antioxidants naturals

Recerca centrada en compostos bioactius: biodisponibilitat i efectes en la salut dels éssers humans i també en la dels animals. Cobreix una àmplia gamma d'aliments i fa ús de les tècniques d'anàlisi més modernes en el camp de l'espectrometria de masses per identificar i quantificar els polifenols i carotenoides així com els seus metabòlits en mostres biològiques dels assaigs clínics.

Més informació

Biomarcadors i metabòlica nutricicional i dels aliments

Estudi de nous biomarcadors robustos, sensibles i fiables, basats en la seva biodisponibilitat, activitat i relació amb la ingesta d'aliments o patrons alimentaris (marcadors de consum), i en la comprensió de la seva associació amb l'obesitat, l'envelliment i la reducció del risc cardiovascular (marcadors d'efecte). La metodologia utilitzada es basa en estudis dirigits i/o no dirigits mitjançant una aproximació metabolòmica (LC-MS/MS, Orbitrap, RMN).

Més informació

Barrera hematoencefàlica

Estudi de la vehiculació del seu substàncies a través de la barrera hematoencefàlica mitjançant l'ús de troians moleculars basats en els mecanismes de transport mediat per receptor existents en les cèl·lules endotelials dels capil·lars sanguinis cerebrals. Efectes de l'envelliment sobre la fisiologia de la barrera hematoencefàlica. Efectes de l'amiloïdosi sobre la barrera hematoencefàlica. Estudi de la barrera hematoencefàlica en un model de malaltia de Huntington en rata. Formació de neo-epítops cerebrals durant l'envelliment i en malalties neurodegeneratives i presència d'autoanticossos dirigits contra aquests neo-epítops.

Més informació

Fisiologia i Nutrició Experimental

El principal objectiu és estudiar l'efecte de diferents components de la dieta sobre la funció intestinal de barrera tant en condicions fisiològiques com fisiopatològiques.

Més informació aquí i aquí

Autoimmunitat i tolerància

Establir la influència de determinats components de la dieta (lípids amb activitat biològica, components de llet materna, polifenols, prebiòtics i probiòtics, etc.) sobre el sistema immunitari: estudis de immunonutrició. Els estudis comprenen assajos in vitro, mitjançant cèl·lules immunocompetents de diferents tipus (macròfags, limfòcits,...) i també in vivo (utilitzant models experimentals en rata/ratolí). Els objectius de la recerca es dirigeixen també al teixit limfoide associat a l'intestí i l'efecte immunomodulador en models experimentals de diverses patologies com és la inflamació aguda i crònica, processos d'al·lèrgia i tolerància, així com gastroenteritis vírica..

Més informació

EICOSANOX

Línies d'investigació: paper dels eicosanoides en el control de l'homeòstasi de l'epiteli intestinal. Efecte dels components d'aliments característics de la dieta Mediterrània sobre l'estrès oxidatiu i la cascada de l'àcid araquidònic.

Més informació

Pujar

Facultat de Biologia

Nitrògen-obesitat

L'objectiu del grup és estudiar l'efecte dels nutrients i el seu metabolisme, incloent l'anàlisi de les conseqüències de dietes d'alt contingut energètic i l'efecte de les hormones esteroidees en l'ambient metabòlic i les seves relacions amb l'obesitat i malalties relacionades.

Més informació

LiBiFOOD (Lípids i compostos bioactius)

LiBiFOOD és un grup de recerca en Lípids i Compostos Bioactius de la Universitat de Barcelona. Els seus membres realitzen funcions de recerca, transferència de coneixement i docència.

La nostra recerca actual es divideix en cinc grans línies:

Més informació

Pujar