Universitat Rovira i Virgili

Treball de Fi de Màster

ESPECIALITATS

El Treball de Fi de Màster inclou la realització d'una estada en un centre d'investigació (perfil de recerca), en un hospital (perfil clínic) o en una empresa (perfil d'aliments saludables), així com la posterior confecció de la corresponent memòria i exposició, segons la normativa vigent. En el treball de fi de màster es valorarà tant el contingut en si mateix com l'estructura i la capacitat de comunicació oral i escrita de l'estudiant.

Per realitzar el treball de fi de màster cada estudiant comptarà amb el suport d'un tutor intern, designat per la coordinació del màster, i un tutor extern designat pel grup d'investigació, l'hospital o l'empresa on es realitzarà l'estada.

L'estada de l'especialitat de Recerca està tutoritzada per investigadors amb una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes d'investigació i que pertanyen a grups amb una reconeguda tasca investigadora en el camp de la nutrició i el metabolisme. Les pràctiques de l'especialitat de Nutrició Clínica, que es duen a terme en els centres hospitalaris, estan tutoritzades per professionals del món de la medicina que rutinàriament combinen aquesta tasca amb la docència. D'altra banda, les empreses que acullen alumnes en pràctiques de l'especialització Aliments Saludables disposen de professionals adequats per donar suport a l'aprenentatge.

VEURE INFORMACIÓ SOBRE LA GESTIÓ DELS CONVENIS DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER